ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยก๊อปางแม่เจดีย์ต่อเนื่องจากโครงการเดิม) บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยก๊อปางแม่เจดีย์ต่อเนื่องจากโครงการเดิม) บ้านปางมะกาด  หมู่ที่ 8