ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสรุปราคากลางงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย 6 บ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย 6 บ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เจดีย์