ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวทางถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เจดีย์

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวทางถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เจดีย์